Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аҧсны аҳҭнықалақь аҿы цәыббрамза 27 рзы ақәа леиӡом

465
26.09.2016 14:49
Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аҧсны аҳҭнықалақь аҿы цәыббрамза 27 рзы ақәа леиӡом
Аҳауа ацәаакыра – 60-80%.

Аҟәа. Цәыббрамза 26. Аҧсныпресс. Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳауагәаҭаратә Маҵзура излаанацҳауа ала, аҩаша, Аҧсны иахьаҵанакуа, уаанӡа еиҧш уажәгьы аҳауатә қәыҕәҕәара ҳаракы анырра шамац иаанхоит. Аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, аха ақәа леиӡом.

Аҳәауатә қәыҕәҕәара ҳаракуп – 764 аџьуатә шьаҟа ала.

Аҧшасра еизадоуп – 5-7 м/с. рҟынӡа.

Амшынӡы аҟәандара +24˚С, ацәқәырҧара ҭышәынтәалоуп – 25-75 см.

Аҳауа ацәаакыра– 60-80%.

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аҧсны аҳҭнықалақь аҿы аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, аха ақәа леиӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла +13, ҽынла +22˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа