Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аҟәа ауааҧсыра иҧхоу аҧсшьарамшқәа рзыҧшуп

556
25.11.2016 17:09
Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аҟәа ауааҧсыра иҧхоу аҧсшьарамшқәа рзыҧшуп
Аҳауа аҧхарра ҽынла +16˚С.

Аҟәа. Абҵарамза 25. Аҧсныпресс. Аҧсшьарамшқәа рзы, Аҧсны иахьаҵанакуа , иҳараку аҳауатә қәыҕәҕәара анырра аиуеит. Аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылалоит, аха ақәа леиӡом, ҳәа аарыцҳауеит аҳауагәаҭаҩцәа.

Аҧшасра мчыдоуп - 3-5 м/с.

Амшынӡы аҟәандара +14˚С, ацәқәырҧара еизадоуп - 25-75 см.

Аҳауа ацәааккыра - 50-70%.

Аҳҭнықалақь аҿы аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылалоит, аха ақәа леиӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла +2, ҽынла +16˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа