Ажәабжьқәа

Популярное

Аҟәатәи Ашьхарыуаа рышкол № 10 аҿы Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра Амш иазкны ацәаҳәақәгылара мҩаҧысит

495
27.09.2016 11:46
Аҟәатәи Ашьхарыуаа рышкол № 10 аҿы Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра  Амш иазкны ацәаҳәақәгылара мҩаҧысит
Аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа аныҳәатә усмҩаҧгатә ихы алаирхәит.

Аҟәа. Цәыббрамза 27. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьҧҳа. Аҟәатәи Ашьхарыуаа рышкол № 10 арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи аныҳәа рыдныҳәало, аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа ашкол уахьыныҩнало ишьақәыргыло Аҧсны ахақәиҭра зхы ақәызҵаз ашкол аушьҭымҭацәа рфотосахьақәа зну аҕәы ахшыҩзышьҭра аиҭеит.

“Ара зфотосахьақәа кыду ашкол аушьҭымҭацәа шәышкол иҿырҧшыганы иалгаз еицырдыруаз уаан: аҭоурыхҭҵааҩы Мушьни Хәарцкиа, аҭоурыхҭҵааҩы, амузеи аусзуҩ Даур Анқәаб, аҵарауаҩ Адгәыр Инал-иҧа. Урҭ шәара аҧеиҧш бзиа шәоурц, аҵара бзианы ишәҵаразы алшара шәоурц, Аҧсны ахьыҧшымра адунеи аҿы азхаҵара аиурц азы рхы ақәырҵеит”, - ҳәа иҳәеит Адгәыр Ҳаразиа.

10ssh_merSukhuma_Abkhazia_270916.jpg
 
Аҟәа ақалақь Ахадара аҵарадырра аҟәша аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Марина Аршба иара убас арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи аныҳәа рыдылныҳәалеит: “Исгәалашәоит, цәыббрамза 23, 1993 шықәса рзы Аҟәа ахы иақәиҭуп ҳәа адырра анҳау. Зегьы ргәы шьҭыҵит, аиааира агара амш шааигәахаз агәра ргеит”.

Ахәҭакахьала, аибашьра аветеран, “Агәымшәаразы” амедал занашьоу, арҵаҩы Анжела Оҭырба инаҵшьны иазгәалҭеит: “Ари акырӡа зҵазкуа, иара убри аамҭазы алахьеиқәҵра зцу мшуп. Избан акәзар, ари амш Аиааира агаразы ирацәаҩны ҳашьцәа рхы ақәырҵеит. Афырхацәа рыхьӡқәа наунагӡа ҳгәаҵаҿы иаанхароуп!”

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа