Ажәабжьқәа

Популярное

Ажәабжьқәа

28.09.2015 13:32
Аҳәамҭаҿы Аҧсны еиҭамҵуа амазара аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзыҭира амилаҭтә економика аҿиареи Аҧсны ауааҧсыра рсоциалтә-культуратә ҧсҭазаара аиҕьтәреи акала ишацымхраауа  азы агәаанагара шрымоу аҳәоит.
28.09.2015 11:33
Астолгежь аусура атәыла анаҧхгара, апарламент, иара убас, Ҭырқәтәыла иҟоу аҧсуа акультуратә центрқәа Рфедерациа анаҧхгараҭареи, Сириатәи адиаспора ахаҭарнакцәеи рхы аладырхәраны иҟоуп.
28.09.2015 10:29
Арратә техникеи авиациеи злахәхо атеатралтә қәгылара Аҧсны Аџьынџьтәылатәи Еибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа релементқәа рыла ишьақәгылоуп.
27.09.2015 11:00
«Аҟәатәи ажәылараан ҳазыҟаҵара аҩаӡара еиҳа иҳаракын. Хыԥхьаӡарала даара ҳмаҷҩын, иаҳҿагылаз ҳаҕацәа жәантә иҳаиҳан», – ҳәа иазгәеиҭеит Аҧсны Афырхаҵа Леуан Миқаа.
25.09.2015 14:57
Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны иргаз аиааира амшныҳәа иазку агәырӷьаратә уснагӡатәқәа Аԥсны ахи-аҵыхәеи имҩаԥыргоит.
24.09.2015 13:47
«Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аҧсынтәыла иҟоу ҳауаажәлар, иара убас адунеи ахьынӡанаӡааӡо инхо ҳџьынџьуаа, ҳадиаспора зегьы абри аҧсылмантә ныҳәа ду!» – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада.
23.09.2015 15:38
Аҧсны Ахада  аҳәынҭқарра анаҧхгара алахәылаҩцәеи аҳәынҭқарратә структурақәа рхадацәеи  алархәны аилатәара мҩаҧигеит.  Уи атәыла ақыҭанхамҩатә аалыҵ аиагареи, иара убас, Аушьҭра-агәаҭаратә пункт “Ҧсоу” аҭагылазаашьазы  астатистикатә ҳасабырбареи  рзы азҵаарақәа ирызкын.
23.09.2015 13:34
Уи азы аусҧҟа инапы аҵаиҩит Аахыҵ Уаҧстәыла Апрезидент Леонид Тибилов.
23.09.2015 13:22
Асааҭ 10:30 инарзынаҧшуа, ирласу амедицинатә цхыраара амашьынеи “Мерседес” амышьынеи ааихеит.  
23.09.2015 13:08


Ҳазҭоу аамҭазы абиблиотека ахыбра иахәҭоу амаҭәахә ала ирхиам.

Страницы: Пред. 1 ... 377 378 379 380 381 ... 530 След.

Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа