Ажәабжьқәа

Популярное

Ажәабжьқәа

13.06.2018 11:23
Аҳҭнықалақь Ахадареи, асанитар-епидимиологиатә Маҵзуреи, амилициеи, аекономикатә шәарҭадара азы Аусбарҭеи, Аҟәа ақалақьтә Еизара адепутатцәеи рыла аџьармыкьа хада ахь инагоу Гәлиа ихьӡ зху амҩаду аҿы ҷыдала еиҿкааз ареид мҩаҧган.
12.06.2018 12:17
Геннади Гагәылиа: “Урыстәыла аҭоурых, уи атәылауаа реизҳазыҕьареи, хара злоу аекономикатә ҿиареи ирыдхәалазаауеит!” ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит адныҳәаларатә шәҟәы аҿы.
12.06.2018 11:32
Атурнир иреиҕьу ахәмарҩы ҳәа далкаахеит Асҭамыр Асланӡиа.
12.06.2018 10:08
Апарламент аиҳабы Аҧсни Урыстәылеи ирыбжьоу аимабзиаратә еизыҟазаашьақәа рырҕәҕәареи, апарламентбжьаратәи аусеицура аҿиареи, аринахысгьы аҩжәларык реизҳазыҕьара ишацхраало азы агәрагара шимоу азгәеиҭеит.
12.06.2018 09:12
Аиҩызара шьаҭас измоу аҧсуеи аурыси жәларқәа реизыҟазаашьақәа хра злоу аҿиара шрымоу гәахәарыла иазгәасҭарц сҭахуп. Ҳара аҧхьаҟагьы ҳтәылауаа реизҳазыҕьара хықәкыс измоу ҳҳәынҭқаррақәа ганрацәала русеицура арҕәҕәаразы иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит.
11.06.2018 17:22

Ареитинг шьақәыргылоуп аналитикатә Маҵзура “ТурСтат” ала.
11.06.2018 13:19
Есыҽны Ҭҟәарчал ақалақь аҿы, асааҭ 21:00 рзы, адәаҿы акинофильмқәа рырбара еиҿкаахоит.
11.06.2018 11:23
Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата Курсктәи Корентәи ахәаахәҭратә цәыргақәҵа -2018 ахы аланархәит.
08.06.2018 10:23
Аусмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны ААП ахаҭарнакцәа Урыстәыла афедералтә округ Хада Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатақәа Рассоциациа аилатәара рхы аладырхәит.

Страницы: Пред. 1 ... 123 124 125 126 127 ... 525 След.

Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа