Ажәабжьқәа

Популярное

Ҭҟәарчалтәи ахәышәтәырҭа аиҭашьақәыргылара ашықәс анҵәамҭазы ихыркәшахоит

249
30.07.2019 17:21
Ҭҟәарчалтәи ахәышәтәырҭа аиҭашьақәыргылара ашықәс анҵәамҭазы ихыркәшахоит
Аҳәынҭқарра Ахада Ҭҟәарчал араион ахь аусуратә ҭаара мҩаҧигеит.

Аҟәа. Ҧхынгәыымза 30. Аҧсныпресс. Дамеи Касланӡиа. Аусуратә ҭаара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аинвестициатә программа ахарџь ала аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаҧысуа Ҭҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа даҭааит.Аҳәынҭқарратә ргыларатә Еилазаара “Ҭҟәарчалргылара” аҿга адиректор Леонти Аршба аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шымҩаҧысуа атәы еиҭеиҳәеит: “Араионтә хәышәтәырҭа хада 3 корпуск рыла ишьақәгылоуп, актәи – ахирургиа, акушер-гинекологиа, ихадоу акорпус – атерапиа, ахҧатәи акорпус – аполиклиника. Аҩычаратә усурақәа ахыркәшаратә стадиа аҿы иҟоуп, адашьма хьаҳәҟьаҧсла ачаҧареи, ашәқәеи рыҟаҵареи аанханы иҟоуп. Иара убас асигнализациатә рызагақәеи абылрацәыхьчаратә системеи шьақәыргылоуп, афымцамҩангага ҿыцқәа нагоуп, аҳауаеиҭныҧсахлара рхиоуп. Иааиуа амчыбжь азы аҧҟарҭақәа рзы иҷыдоу акварцтә лампақәа ҳаураны ҳаҟоуп. Урҭ 99% рҟынӡа аҳауа дрыцқьоит. Иара убас алифтқеи аинвалидцәа рзы иҷыдоу ашьҭыхгақәеи шьақәыргылахоит”.Леонти Аршба ахыҧхьаӡаратә рбагақәа ааигеит: “Азеиҧш харџьынҵа – 258 миллион мааҭ рҟынӡа инаӡоит. Иахьазы 200 миллион мааҭ инареиҳаны рыла афинанстәра мҩаҧгоуп”. Аҳәынҭқарратә Еилакы “Аҧсныргылара” анапхгаҩы хада Ҭемыр Ҭҟьебучаа иҟаиҵаз алкаақәа рыла: “Аргыларатә усурақәа 2017 шықәсазы ихацыркын. Аобиект ҳазҭоу ашықәс анҵәамҭазы аҭара азҧхьагәаҭоуп. Ҳара иаҳзыҧҵәаз аамҭа ҳаҽҭаҳагӡоит”.

Араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Лали Гәыргәылиа аусура далацәажәеит: “Аргылараан ҳара ачымазара ҿыкқәа рыҟәша ахь ҳаиаган. Араҟа аус ауеит адкыларҭеи атерапиатә ҟәшеи. Аполиклиника зегьы аамҭала ахәыҷтәы ҟәша ахь ииагоуп, иара убас аус ауеит акушер-гинекологиа аҟәша, арентгени УЗИ – акобинетқәа. Ҳара ахәышәтәырҭа хымҧада иҳамазар ахәҭоуп, избан акәзар ҳара ҳахь иаҵанакуеит 11 қыҭа, иарбоу аиланхарҭатә ҭыҧқәа рҟынтәи ауаа зегьы актәи амедицинатә цхырааразы ҳара иҳадҵаалоит. Ашықәс алагара инаркны 3 нызықь-ҩык инареиҳаны иҳадаҳкылахьеит. Ахәышәтәырҭа ҿыц аартра ашьҭахь аспециалист ҿарацәагьы аусуразы ҳара ҳахь иаап ҳәа агәыҕра ҳамоуп. Аҭагылазаашьа ҿыцқәа рҿы еиҳагьы еиҕьны аусура ҳалҳаршап ҳәа агәра ганы ҳаҟоуп”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа