Ажәабжьқәа

Популярное

“Амузыка аҭаара”: Аҟәа ақалақь ашколқәа рҿы арбаратә концертқәа мҩаҧысуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра акамертә оркестр

1053
20.04.2018 14:32
 “Амузыка аҭаара”: Аҟәа ақалақь ашколқәа рҿы  арбаратә концертқәа мҩаҧысуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра акамертә оркестр
Аҟәа ақалақь абжьаратә школқәа рҿы арбаратә концертқәа мҩаҧнагоит.

Аҟәа. Мшаҧымза 20. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьҧҳа. Аҟәа ақалақь абжьаратәи ашколқәа рҿы арбаратә концертқәа “Амузыка аҭаара” амҩаҧгаразы апроект Аҧсны аҳәынҭқарратә камертә оркестр амчала еиҿкаахеит.

Аҳәынҭқарратә камертә оркестр анаҧхгаҩы Елена Ҳагҧҳа иҟалҵаз адыррақәа рыла, апроект 2010 шықәса инаркны аус ауеит. “Ари Аҟәа ақалақь аҿы аус зуа абжьаратәи ашколқәа зегьы рҿы инанагӡахо кыраамҭатәи проектуп. Апрект аҳәаақәа рырҭбаара азҧхьагәаҭаны иҳамоуп, аха уи афинанстә цхыраара аҭахуп”, – ҳәа илҳәеит Елена Ҳагҧҳа.

Елена Ҳагба лажәақәа рыла ахәыҷқәа гәахәара дула ирыдыркылоит арбаратә концертқәа.

Елена Ҳагба иҟалҵаз адыррақәа рыла, сынтәа арбаратә концертқәа Аҟәатәи абжьаратәи ашколқәа № №2,3 рҿы имҩаҧган. Иааиуа аконцертқәа рымҩаҧгара азҧхьагәаҭоуп абжьаратәи ашколқәа №№5,1 рҿы.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа